การยกเว้นการเรียนรายวิชา 90201001 Foundation English 1 หรือ 90595001 Foundation English