General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

Office of General Education, KMITL

GenEd

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL
อ. วันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม
อาจาย์พิเศษ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Foundation English)

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Proposes)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

โรงเรียนสร้างเสน่ห์ (Charm School)

วัฒนธรรมไทยกับการท่องเที่ยว (Thai Culture and Tourism)

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation)

การอ่านและเขียนเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Academic Reading and Writing)

สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Sosiety and Culture)

ศิลปและวัฒนธรรมไทย (Thai Art and Culture)

เหตุการณ์โลกร่วมสมัย

Cultural Studies

Reading and Writing English

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท (Master Degree) : MA.BUSINESS AND CULTURE STUDIES - CITY UNIVERSITY LONDON ENGLAND

ปริญญาตรี (Bachelor Degree) : ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

การอบรม / ประกาศนียบัตร

อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 1

ความถนัดและความเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษา

โค้ช.

บริหารบุคคล

การพัฒนาจุดแข็ง

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ - สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล.

ประสบการณ์

งานสอนภาษาอังกฤษ 20 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษให้กับนักบินกองบิน 46 พิษณุโลก

วิทยากรในเรื่องของบุคลิกภาพ

วิทยากรในเรื่องของการเตรียมพร้อมการออกไปทำงาน

Event and Organizer

วิทยากรอบรมภาษอังกฤษสำหรับครู

วิทยากรให้กับบริษัท Denzo

วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาวิศวกรรมเกษตร รุ่น 1 - 6 สจล

บทสัมภาษณ์ / ตัวอย่างการสอน