ขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

1. นักศึกษาประสงค์เทียบโอนรายวิชา สามารถยื่นเรื่องเทียบโอนที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
2. สำนักวิชาศึกษาทั่วไปทำการพิจารณารายวิชาเทียบโอน