ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล

ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์

ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.รัญคุณานิชช กันหลง

ดร.รัญคุณานิชช กันหลง

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ดร.พิชชา ประสิทธิ์มีบุญ

ดร.พิชชา ประสิทธิ์มีบุญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป