คำอธิบาย           สำนักวิชาศึกษาทั่วไปขอความอนุเคราะห์ทราบความต้องการของคณาอาจารย์ผู้สอนภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีความประสงค์ในการสอนรายวิชาในหมวดวิชาคึกษาทั่วไปของสถาบันฯ ทั้งนี้อาจารย์ที่มีความประสงค์ ให้ลงทะเบียนผู้สอนได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

หมายเหตุ        1. แบบฟอร์มนี้ใช้เป็นฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น 2. การเชิญสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะเป็นการบริหารจัดการของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

———————————————————————

การลงทะเบียนผู้สอนโปรด login ด้วย E-mail Gen2 ของสถาบันฯ เท่านั้น

(xxxxxx@kmitl.ac.th) >> ลงทะเบียนผู้สอนได้ที่นี่ <<