หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ 64

กลุ่มทักษะ
11 ทักษะ
กลุ่มอาชีพ
Career Readiness Modules
“รายวิชาแนะนำ” สำหรับแต่ละกลุ่มอาชีพ
รายวิชาศึกษาทั่วไป

โรงเรียนสร้างเสน่ห์

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

2

ความฉลาดทางดิจิทัล

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3

กีฬาและนันทนาการ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

1

พื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

0

VDO Activities

MORE HERE