[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]
ขั้นตอนการเพิ่มเปลี่ยนวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 90xxxxxx (กรณีทุกรายวิชาในกลุ่มที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเต็ม)

1. ระยะเวลาที่เปิดให้เพิ่มเปลี่ยนรายวิชา 3 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา
2. สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจะจัดสถานที่ให้นักศึกษายื่นคำร้องที่ ตึกอธิการบดี (อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) ชั้น 1
3. นักศึกษาเขียนใบคำร้องขอเพิ่มเปลี่ยนรายวิชาศึกษาทั่วไป
4. แนบสำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน (กรณียังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา) สำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น
5. ใบคำร้องจะถูกส่งให้ผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล พิจารณา
6. นักศึกษาติดตามผลการพิจารณาที่ได้ ตารางเรียนของนักศึกษาเอง