ประวัติความเป็นมา

          สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จึงได้จัดตั้งเป็นส่วนงานขึ้นตามนโยบายของสถาบันดังกล่าวตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับอนุมัติการจัดตั้งส่วนงานจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

          เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหน้า 12 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 262 ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันได้แก่การออกแบบรายวิชาการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงวัย

Innovative Organization Serving All Generations with 21st Century Skills

พันธกิจ

1. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้รวมทั้งการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทางเลือกด้วยการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาออนไลน์

2. จัดหลักสูตรอบรม Soft Skills และ 21st Century Skills ให้แก่คนทุกช่วงวัยโดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต และเน้นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของสถาบันฯ

4. สร้างความเป็น Internationalization และ Value โดยบูรณาการรายวิชาจากหลักสูตร BTEC Qualifications ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะอย่างแท้จริง

5. พัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและมีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการรวมทั้งการควบคุมคุณภาพการบริการ

6. ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน

7. สนับสนุนกจิกรรมของ SciRa เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลเมืองของ สจล.

General Education Organization Chart